Advertisement

Author Topic: Cov Neeg Pw Hoos Maum Vim Tus Kab Mob Khaub Thuas Influenza Nyob Rau Lub Xeev Wi  (Read 5575 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

DHS Media

  • Guest
INFLUENZA HOSPITALIZATIO NS INCREASING IN WISCONSIN
Feem Coob Ntawm Cov Neeg Tau Tus Kab Mob No Yog Cov Tub Hluas Ntxhais Hluas thiab Cov Ib Nrab Neej
   

     Lub Nroog MADISON---Xeev Wisconsin tau pom cov neeg mus pw hoos maum coob heev tuaj tsis ntev los no yeeb vim yog tus kab mob khaub thuas influenza, xws li cov mus pw hauv cov chav rau neeg mob kub ceev (intensive care units, ICU), thiab cov tub hluas ntxhais hluas thiab cov ib nrab neej  uas tau siv lub tshuab pab ua pa muaj coob tshaj ntxiv tuaj.  Tus kab mob khaub thuas influenza uas tsim cov kev muaj mob heev tshaj no yog tus kab mob 2009 A/H1N1, tib tug kab mob uas tsim phaum kab mob khaub thuas influenza nyob rau xyoo 2009.  Ib zaug ntxiv, cov kws tswj txoj kev noj qab haus huv ntawm lub xeev thov kom cov pej xeem nyob hauv lub xeev Wisconsin mus xav tshuaj los tiv thaiv tus kab mob khaub thuas (flu) no. 

     “Txoj kev uas tiv thaiv tus kab mob khaub thuas uas zoo tshaj mas, koj yuav tsum tau mus xav tshuaj txhua xyoo,”raws li Karen Mc Koeown, Ib tug Kws Tswj Kev Noj Qab Haus Huv Hauv Lub Xeev, tau hais tseg. “Kev tau xav tshuaj ntau xyoo tag los lawm, los yog twb tau tus kab mob khaub thuas no yav tag los lawm, yuav tsis tiv thaiv tau koj los ntawm tus kab mob A/H1N1 nyob rau xyoo no. Qhov xov xwm uas zoo mas yog tias tus kab mob H1N1 cov tshuaj xav xyoo no mas haum los tiv thaiv tawm tsam tus kab mob khaub thuas 2009 A/H1N1 phaum kab mob no thiab yeej yuav ntxim heev.”

     Tus kab mob khaub thuas influenza no kis tib neeg ze rau qhov kis coob tshaj plaws hauv lub xeev Wisconsin lawm, yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum mus xav tshuaj tam sim no kom tiv thaiv  cov yuav kis tau tus kab mob rau yav tom ntej, McKeown tau hais tseg.  Twb muaj li ntawm 565 tus neeg uas tau mus pw hoos maum vim yog tau tus kab mob khaub thuas influenza txij thaum lub 10 hli hnub tim 5, uas muaj li ntawm 22 feem pua mus pw rau hauv chav ICU thiab 9 feem pua mas tau siv lub tshuab pab ua pa.  Ib qho tseem ceeb, 75 feem pua ntawm cov neeg uas ceeb toom tuaj hais tias tau mus pw hauv hoos maum yog ceeb toom txij thaum lub 12 hlis hnub tim 14 los no xwb.  Txawm hais tias txoj kev tag sim neej qhia tuaj mas tsuas yog cov me nyuam xwb los, yeej muaj cov tub hluas ntxhais hluas thiab cov ib nrab neej uas tsis xav tshuaj es tau tag sim neej vim tus kab mob khaub thuas no yeej muaj ntawv teev tseg lawm thiab.

   Raws li cov Chav Tiv Thaiv thiab Tswj Kab Mob (Centers for Disease Control and Prevention), txhua tus neeg uas muaj hnub nyoog li ntawm 6 hli thiab tshaj saud yuav tsum xav tshuaj los tiv thaiv tus kab mob khaub thuas influenza no txhua xyoo.  Yog xav tau koob tshuaj no rau koj thiab koj tsev neeg, hu mus rau koj tus kws kho mob, chaw muag tshuaj, cov chav kuaj mob rau pej xeem los yog cov chav kuaj mob rau cov neeg qhab (tribal clinic), los yog mus saib ntawm www.flu.gov kom nrhiav tau cov chaw xav tshuaj nyob ze ntawm koj.

Cov neeg tswj kev noj qab haus huv kuj pom zoo kom ua raws li cov kauj ruam tseem ceeb hauv qab no:

•   Ntxuav tes nrog dej thiab xuj npum kom heev, los yog siv cov kua tshuaj ntxuav tes muaj cawv.
•   Siv lub tes tsho los thaiv qhov ncauj thaum hnoos thiab txham, thiab txhob kov koj lub ntsej muag yam siv koj ob phab tes.  Yog hais tias koj siv ntawv so tes, muab pov tseg tom qab siv tag.
•   Txhob siv lwm tus lub khob haus dej thiab tus kav ntxais dej.
•   Zam cov neeg uas muaj mob muaj ntsis khws li tus kab mob khaub thuas.
•   Noj cov zaub mov kom muaj zog (nutritious), yeej meem so kom txaus thiab tsis txhob haus luam yeeb.
•   So tej chaw uas yus pheej muab tes tuav heev kom huv si (xws li, pob qhov rooj, pob qhov rooj ntawm lub txee txias (refrigerator), xov tooj, cov kais tso dej)
•   Yog koj xav hais tias koj muaj tus kab mob khaub thuas lawm, nyob twj ywm hauv tsev, so kom txaus, haus dej kom ntau thiab txhob haus cawv thiab txhob haus luam yeeb. Hu rau koj tus kws kho mob saib yuav kho tus mob li cas yog hais tias mob heev tshaj los yog mob tas mus li.

Yog hais tias xov paub txog tus kab mob khaub thuas influenza no ntxiv, mus saib http://www.dhs.wisconsin.gov/communicable/influenza/index.htm.
###Like this post: 0

Adverstisement

DHS Media

  • Guest
We apologize for the broken link. Please try this: http://www.dhs.wisconsin.gov/communicable/influenza/index.htm
Like this post: 0

todspengo

  • Guest
LayonglishLike this post: 0

 

Advertisements