Advertisement

Author Topic: Vim le caag txhajle yuavtsum yog yug?  (Read 2424 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Moob Lajleeb

 • PH Newbie
 • *
 • Posts: 63
 • Respect: 0
  • View Profile
Vim le caag txhajle yuavtsum yog yug?
« on: April 11, 2015, 09:18:25 AM »
Huv kuv lub neej, tsuas muaj tuab yaam xwb kws kuv xaavtau.  Yaam hov
yog kev hlub.  Kuv tau nyag hlub coob leej lug lawm ntau zag, tamsis
txhua-txhua zag cov kev hlub hov--yug nyag hlub luas xwb--xij tsi ntsib
kev vaammeej le.  Txugtxij lug txug lub caij nuav--muaj tug lug nyam
yug.  Kuv los yeem nyam nwg, tamsis caag thaum wb pib taug kev, kuv
paub tas wb yuav moog ua ke tsi tau.  Ua ntej hov kuj muaj ib tug
txivneej lug has tas hlub kuv.  Nwg muaj cwjpwm zoo, tamsis noobnyoog
yau kuv ib xyoos.  Kuv has rua nwg tas kuv hlub lwmtug txivneej lawm.
Nwg kuj has tas tsi ua le caag...tamsis nwg kuj tsi tso kev sibnug moo
nrug kuv.

Tom qaab kuv hab thawj tug txivneej wb tsum lawm, kuv hab nwg rovqaab
tau sibntsib dlua...tamsis zag nuav nyob rua huv lub saamthaj
txawvtxaav ntawm qhov qub lawm.  Wb sibntsib txij nub hov lug txug nub
nuav tub yog ib xyoos ntau.  Wb sibhlub heev...tamsis txhua zag xij
muaj lwmleej-lwmtug quaspuj lug tsim kev kubntxhuv rua huv wb txuj kev
hlub taag-moog-le.  Nwg yog ib tug txivneej kws muaj lub sab
mogmuas--nquag swb rua kua muag.  Taamsim nuav nwg nyob dleb ntawm
kuv.  Kuv ntshai heev--ntshai kev swb.  Kuv rausab siv zug uv, thev,
hab tawmtsaam txhuayaam kuv tau ntsib, tamsis...nwg puas paub ne, tas
kuv mob txhua-txhua zag kws nwg ua zoo, siv lug zoo, hab nyob nrug
lwmtug quaspuj?  Kuv kuam nwg tsum ua yaam kws kuv tsi nyam...es kuv
puas txhum?Like this post: 0
Moob Lajleeb

"The saying goes that success is about getting what you want, while happiness is about wanting what you get.  For myself, happiness is more important."  Warren Buffett

Adverstisement

Offline nrhiav hlub

 • Jr. Poster
 • ***
 • Posts: 2165
 • Respect: +3
  • View Profile
Re: Vim le caag txhajle yuavtsum yog yug?
« Reply #1 on: April 12, 2015, 10:30:30 AM »
Peb ua neeg nyob rau hauv lub ntiaj teb no yeej tsis muaj leej twg yuav hla dhau txoj kev lwj siab lwj ntsws thiab yeej khiav tsis dhau ntawm lub kua muag iab, thiab yeej tsis muaj leej twg yuav paub tau hais tias lub sij hawm tom ntej no nws yuav zoo li cas yuav yog phem los yog zoo yus twb tsis paub, yog tias txog yus lub sij hawm uas yus ntsib txoj kev lwj siab lawm ces zoo li ib ntsais muag xwb ua rau yus lub neej thiab txoj kev xav los yog txoj kev cia siab tau yaj thiab ploj mus lawm zuj zus ua rau yus ntsia mus thoob hauv lub qab ntuj no zoo li pib tsaus ntuj ib tog zuj zus tuaj lawm xwb....... lub sij hawm uas yus tau ntsib thiab tau txais txoj kev tsaus ntuj ntawv yus mloog yus tus kheej zoo li hauv yus lub cev tsis muaj ib yam dab tsi nyob rau hauv yus lub cev li mloog zoo li cua tsawj tuaj ces yus twb yuav ya nrog cua mus lawm xwb, kuv yeej xav tsis txog hais tias txhia niaj txhia zaus yog kuv pom luag tej ntsib kev tsaus ntuj thiab lwj siab....... kuv tsis nco xav thiab ras txog hais tias ib ntsais muag xwb txoj kev lwj siab thiab mob siab twb los raws cuag kuv lawm tiag hnub no kuv lub kua muag thiab li tau poob los, ua cas yus txoj kev hlub zoo yav tas los tsuas zoo li ib zaj npau suav thaum uas yus tsim dheev rov los yeej tsis muaj leej twg thaum pib txoj kev hlub kuv xav hais tias cia kuv txiav txim siab hlub nrog koj txawm yuav zoo li cas los tsuav kuv muaj koj nyob ntawm kuv ib sab xwb ces yeej zoo lawm, tab sis txij li hnub uas muaj ib tus neeg nws tau nkag los txhuam kuv txoj kev hlub txij li hnub ntawv los kuv thiaj li muaj ib tug yeeb ncuab nres nroos ntawm kuv txoj kev hlub, kuv xav hais tias txawm li cas los kuv yuav tsis yog tus swb tab sis txoj kev yus xav tau ntawv nws ho tsis zoo raws li qhov yus xav txoj kev ntawm kuv thiaj li tau ploj zuj zus lawm tiag txog thaum kawg kuv thiaj li yog tus swb luag lawm tiag txoj kev hlub ntawm koj thiab kuv hnub no thiaj li hlais kuv lub siab ntsoog tag vim yog koj ntsiav tshuaj iab uas koj tau muab rau kuv noj ua ntej thaum kuv yuav noj kuv xav hais tias txawm iab los tsuas yog ib pliag xwb tab sis kuv xav tsis txog hais tias koj lub tshuaj iab uas koj muab rau kuv noj nws yuav iab thoob tag nrog kuv lub siab hnub no txoj kev hlub uas koj muab rau kuv hnub no thiaj li hlais kuv nplooj siab nplooj ntsws lwj tag kuv thiaj li dhau los mus ua ib tus neeg lwj siab rau ntawm txoj kev hlub mob hnub dhau hnub uv hmo dhau hmo tsis paub tias yuav mob kuv lub siab no mus txog thaum twg thiab kuv nco khaws txoj kev nco no mus txog hnub twg es thiaj li ploj hauv kuv lub siab mus os seb puas yuav daws tau txoj kev nco koj mus lawm ib pliag txawm tias nws yuav zoo li npau suav xwb los kuv twb zoo siab lawm os...........!Like this post: 0
Kuv hlub tus neeg zoo lawm xwb.

Offline nrhiav hlub

 • Jr. Poster
 • ***
 • Posts: 2165
 • Respect: +3
  • View Profile


« Last Edit: April 17, 2015, 05:06:35 PM by nrhiav hlub »

Like this post: 0
Kuv hlub tus neeg zoo lawm xwb.

Offline Moob Lajleeb

 • PH Newbie
 • *
 • Posts: 63
 • Respect: 0
  • View Profile
Re: Vim le caag txhajle yuavtsum yog yug?
« Reply #3 on: April 19, 2015, 02:52:46 PM »

Puab txhualeej has tas tim kuv es Kuans txhajle ceg luv hab yog tuabneeg xiam ooqhab lug txugtxij najnub nwgnuav.  Puab ibtxwm has le nuav taab txij le puag thaum kuv tseem nyav kawm hoob pos xoom noyb lug lawm.  Taamsim nuav peb txhualeej tub yog nyob rua nraab neej hab nyag muaj nyag quaspuj tubki taag lawm.  Peb tau ncaim lub caij hov lug ntev dlhau ntev, tamsis zoo le tseem tsi tau muaj leejtwg yuav novqaab yaam kws tau tshwmsim zag hov le.  Txawm yuav novqaab txug qho tog lawm los yeej tseem yuav muaj ib leeg leejtwg moog muab nwg tshawb rov qaab lug.  Kuj zoo ibyaam le txuj kev ncu huv yaav mivnyuas yau kws tseem pum tseeb cuag le nyav tshwmsim puamtaab.
   
Cov quaslaug kws paub txug zaaj nuav, nub hov, xij tsi kaam nkaag sab tas vim le caag kuv txhaj tsi paab Kuans.  Tsuasyog muaj kuv tuab leeg xwb kws txhaj pum Kuans dlha moog poob lub qhov tub hov.  Tejtxha xij has tas tsuasyog kuv cev teg moog kuam Kuans tau ntsab xwb tes nwg yeej yuav nce rov qaab lug tau tsi nyuab heev, vim nwg hab kuv luj ibyaamnkaus.  Tsi yog le hov los kuv tub ntxim qw hu kuam leejtwg tuaj paab.  Cov tuabneeg ua laj kws tseem tuaj hlais nplej tub muaj coob ualuaj, caag kuv txhaj tsi qw nrhav leejtwg le?  Caag kuv txhaj yuav ca kuam Kuans pw quaj nrug txuj kev mob tuableeg xwb.  Zoo kws cov yug nyuj lug ntsib ua ntej.  Tsi le hov tes ntshe Kuans yuavtsum tau nyob ntawm lub qhov hov taagnrho mo hov.
   
Txhualeej-txhuatug xij lam tas tim kuv, tamsis tsi muaj leejtwg paub le tas kev tseeb tag kuv los kuj tu sab tsi swb leejtwg kws Kuans ceg tau luv.  Nwg yuav tsi muaj peevxwm lug nrug kuv uasi le qub ntxiv lawm.  Thaum kuv dlha tom peb tsev tuaj rua ntawm Kuans puab tsev los nwg tsi kaam tawm tuaj.  Kuv sim qw hu Kuans lub npe hab xuavkauv le txhuazag, yaav thau, los Kuans tsi kaam xuavkauv teb rov rua kuv.  Tsuasyog nov nwg txiv lub suab nthe tshev kuam kuv cale rov qaab lug kuv vaaj kuv tsev xwb.  Puab tsi xaav kuam kuv moog ze puab tsev hab ti Kuans ntxiv.
   
Lub caij hov, leejtwg rua leejtwg los ntxub kuv taagnrho.  Txawm yog cov phoojywg zoo tshaajplawg le Lab hab Dlawb los tsi kaam has lug nrug kuv ntxiv.  Obtug tas kuv muaj sab phem cuag le tubrog Nyablaaj.  Thaum kuv moog ze thaaj chaw kws obtug tseem taabtom uasi xwb, Dlawb cale sawvtseeg tig ntsejmuag tsiv hab has rua Lab kuam nrug nwg moog uasi lwm qhovchaw.  Tejthaum Dlawb tseem has cov lug kws ncu tau lug ntawm cov quaslaug, tshev hab tsawm kuv cuag le kuv tsi yog tuabneeg.  Kuv tseem ncu tau nwg tug yaamntxwv zoo.  Dlawb yuav ua ntsejmuag dlubtxig hab taw-teg-nki rua kuv, cuag le kuv yog nwg tug yeebncuab kws phem tshaajplawg.  Kuv cale txa ua tug kws tsi muaj leejtwg xaav paub.  Tsi muaj phoojywg, tsi muaj lub suab qw kuam lomzem sab le qub. 
   
Kuv xaav kuam cov nub hab mo kws tau muaj kev lomzem nrug Kuans, Lab, hab Dlawb rov qaab lug rua kuv dlua tshab ib zag ntxiv.  Tejnub peb uasi pevxaam txug kev yog kws qha ntawv.  Kuans xij nyam coj thaj le nwg yog tug haib tshaaj, ntse tshaaj, hab muaj xiv tshaaj.  Dlawb hab Lab tsi xaav le caag vim obtug tsuasyog xaav kuam peb txhualeej tau uasi ua ke xwb.  Tamsis ntau zag kuv xij tsi txaus sab tas caag es Kuans txhajle yuavtsum yog tug phabej huas kuv uavtsum yog laib taag-moog-le xwb.
       
Lub caij hov tseem taabtom yog lub caij kws tsuvrog ntawm Nyablaaj Qaumteb hab Nyablaaj Qaabteb kws kis moog rua Lostsuasteb nyob rua saum lub saamthaj kws kub heev.  Vim Faabkis tua swb rog tes puab tsiv tawm lawm, tamsis tseem tshuav Amesliskas kws xij najnub tso nplaum rua peb lub tebchaws.  Rua ntau-ntau thaajchaw, koj yuav pum tas muaj tej lub qhov tub kws cov nplaum tawg es ua rua cov aav rua thaajtsaam hov puamtsuaj taag.  Rua tej lub chaw, koj muaj peevxwm pum tau hab tas cov nplaum kws poob lug tseem tsi tau tawg, tamsis lub nplaum tseem nkaug rua huv aav tsaa pobtw tuam ntuj.  Muaj ntau thaajchaw ntxiv hab kws koj yuavlaug tsi pum tas muaj dlaabtsi le, tamsis paub zoo tas muaj ntxab yuavlaug txhua kaujruam kws koj taug.  Muaj mee tu taw rua tej lub chaw kws yug nwm tsi txug dlua le.

Nub hov, kuv hab Kuans wb ob leeg tseem taabtom uasi xabdees Nyablaaj hab Moob sibtua.  Wb tseem muaj kev lomze tsi yog tsawg le.  Nub hov tsuasyog muaj kuv hab Kuans xwb, Dlawb hab Lab tsi nrug wb uasi vim obtug tseem moog kawm ntawv lawm.  Wb dlha tau ib ntus lug rua ntawm ib thaaj laj, caag es Kuans txawm cale qaugkag rua huv pegteb.  Nwg ib txhais ceg zoo le poob moog rua ib lub qhov dlaabtsi.  Kuv nov Kuans quaj ib suab nrov-nrov.  Kuv nreg tugkheej hab maaj moog paab nqug Kuans tawm ntawm lub qhov...tamsis Kuans tshev kuv hab tsi pub kuam kuv txaav moog ti nwg.  Nwg tshev ntxiv hab tas tim peb cov ntsejmuag xuab, tub swb rog lawm los tseem xij tsi kaam tsum, tseem xij najnub ua yeebncuab nrug cov Nyablaaj le Kuans puab, es txhaj tsimtxom rua thaaj aav kuam muaj ntxab le hov.  Kuv quaj hab kua muag poob-pis-vog, tsi kaam txais Kuans cov lug, hab tau sim moog nqug, moob paab Kuans ntau zag ntxiv.  Kuam thawb kuv tawm, tsi kaam kuam kuv moog chwv nwg tau.  Rua lub caij taamsim hov, Kuans tug cwjpwm qha tseeb tas nwg ibtxwm ntxub peb cov Moob.  Nwg has ntxiv hab tas caag es peb txhualee-txhuatug tsi cale tuag tu noob taagnrho, sub lub tebchaws txhajle kaav tau yoojyim.  Vim tseem xij muaj cov ntsejmuag le peb cov Moob es Nyablaaj txhajle kaav tsi tau Lostsuasteb yoojyim npaum le sab xaav xwb.  Kuans xij qw tshev kuv le ub le nua, ua rua kuv tsi paub ua dlaabtsi taag le.  Vim thaum hov yug tseem yog mivnyuas yau xwb, kuv tsuas kawg sawv saib Kuans tuabywm, thaum nwg tub tsi kaam kuam kuv txaav moog ti nwg le.  Kuv xij nyob hov saib Kuans tau ib tsaam, hab thaum Kuans qw tshev kuv txaus, thaum nwg qw thuam peb cov tuabneg tau ntevloo lawm tes nwg ntsag lawm hab.

Thaum Kuans ntsag, kuv tub xaav tas yuav rovqaab sim moog paab nqug nwg tawm ntawm lub nam qhov hov, los ib sab kuj chim hab.  Chim kws txawm tas Kuans yog Nyablaaj nyob Tebchaws Lostsuas los peb tub yeem ibtxwm nyob uake rua tuab lub zog lug ntev dlhau ntev, hab yog phoojywg uasi ua ke txij le puag tham ncu tau lug lawm, caag es nwgnuav nyamqhuav paub xwb tas Kuans ibtxwm ntxub peb cov kws yog Moob?  Tsaugsawm, nyamqhuav ntxim, kws nwg maag ntxab le hov.  Thaum yug tub xaav paab los nwg tub si kaam txais yug le kev paab tamsis tseem tshev yug xwb, ywj sab...ca kuam nwg moog lawv le nwg nyam.  Kuv los tsum tsi quaj ntxiv lawm hab, tsuas sawv saib Kuans tuabywm rua ntawm hov xwb.  Tau ib chim ntxiv tes muaj ib paab tuabneeg quaslaug Moob lug tshwm rua ntawm thaajchaw hov, hab vim puab tsi paub lug Lostsuas tes txawm Kuans has le caag los puab tsi quavntsej txug tamsis cale moog nqug nwg tawm lug lawm xwb.

Lub sijhawm kws yaa dlhau rua lub caij hov lug rua lub caij nuav tub yog ze rua plaubcaug xyoo lawm, tamsis yaam xwmtxheej hov tseem muaj peevxwm lug hem yug rua tej lub caij tsi txawj tsum le.  Lub sijhawm hov, caag es yuav khauvxwm ualuaj tas nim tsi muaj leejtwg lwm tug lug paub lug pum tas yaam kws tshwmsim tseeb yog le caag tag.  Caag txhaj tsi muaj leejtwg kaam leeg txais kuv cov cai le?  Caag Kuans tsi kaam qha qhov tseeb?  Tsuasyog kuv cov lug tawmtsaam nwg cov lug xwb, ib tug mivnyuas yau rua lwm tug mivnyuas yau, cov quaslaug yuav ntseeg leejtwg tau?  Kuans puab tsev tuabneeg los tseem nyob ntawm puab qhov qub, peb los kuj tseem najnub nyob ntawm peb lub qub teb qub chaw, tsi tsiv moog rua qhovtwg.  Yaam xwmtxheej nuav ntsag tau ib ntus, tamsin ntev-ntev tes kuj muaj leejtwg xij coj rov qaab lug thaam txug.  Txawm tsi yog thaam txug Kuans wb kag los xij muab wb qhov xwmtxheej ua lub phaj ntsab lub caij, tas thaum muaj yaam nuav yaam hov tshwmsim tes yog rua tuab lub caij kws Kuans tau poob qhov ntxab ntaag.  Taamsim nuav txawm cov xeebntxwv sibntsib es puab sibhu ib leeg ib tug, los yog rua ntawm Kuans wb, cale ua cuag le tsi paub tsi pum tas nim muaj nwg nyob hov los kuv nyob nuav.  Xum tsi sib saib, tsi sibtxuas lug le xwb.  Sov kev xij yuav ua le nuav tseem yuav ua ntev ntxiv moog txug thaumtwg los kuj tsi paub. Like this post: 0
Moob Lajleeb

"The saying goes that success is about getting what you want, while happiness is about wanting what you get.  For myself, happiness is more important."  Warren Buffett

Offline Xeemxai

 • PH Regular
 • **
 • Posts: 563
 • Respect: +3
  • View Profile
Re: Vim le caag txhajle yuavtsum yog yug?
« Reply #4 on: April 22, 2015, 07:22:50 AM »
Tham sab sij huam lo?Like this post: 0

Offline Moob Lajleeb

 • PH Newbie
 • *
 • Posts: 63
 • Respect: 0
  • View Profile
Re: Vim le caag txhajle yuavtsum yog yug?
« Reply #5 on: April 24, 2015, 12:42:40 AM »
Nyob rau Xovtshoj hauv xyoo 1972 yog ib thajchaw uas muaj kev kub ntxhov rau ntau tsav ntau yam.  Kev sibtua rog ntawm cov Nyablaj Qabteb thiab Nyablaj Qaumteb uas kis mus rau Lostsuas thiab Qhabmeem tseem tabtom nyob rau ntawm lub samthiaj uas kub heev.
   Thaum ntawd yog lub caij uas kuv nyuamqhuav hlob tiav hluas ntag.  Yog lub caij uas yus tseem tabtom txawj npausuav, muaj kev vam txog yav tom ntej.  Txawm yus yog ib tus ntxhais xwb los kuv kuj yog ib tus uas kawm ntawv tau zoo tsemtsawv, thiab twb vam cia tias kuv txiv lawv yuav xa kuv mus kawm nram nroog loj nrog cov Nplog es sub yus thiajli yuav muaj tswvyim txaus tau mus nrog lawv ua poj nom poj tsw thiab.  Tiamsis vim tebchaws nyob tsis tiaj tsis tus li qhov uas kuv nyuamqhuav hais tas los no, kuv txiv thiaj tsis kam kom kuv mus kawm ntawv ntxiv li qhov uas kuv xavtau.  Ntshe twb tim yog kuv tseem xij chim rau kuv txiv es kuv thiajli tso kuv txoj kev npautaws tawm rau lwm tus yam li tuskheej nwm tsis txog lawm xwb.
   Kuv ibtxwm paub Ntxheb puagthaum kuv tseem yau-yau los lawm.  Ntxheb hlob kuv kab tias li peb xyoos-tawm rau plaub xyoos, tiamsis nws tseem tsis tau muaj txiv.  Tsis yog tias nws tsis tau xav yuav txiv...tsuasyo g nws tseem tsis tau muaj txiv xwb.  Txawm Ntxheb yuav yog ib tus hluas nkauj uas nquag heev thiab nws ntsejmuag los kuj tsis phem tsis qias ualuajtwg, los twb yog vim Ntxheb ibtxwm yug los ua tibneeg lagntseg tsis hnov lus es thiaj tsis muaj leejtwg xav tuaj yuav nws.
   Txhua-txhua xyoo thaum txog caij noj tsiab los tsis muaj leejtwg mus pov pob nrog Ntxheb li.  Lwm tus hluas nkauj, lawv muaj lawv cov hluas nraug tuaj hom pov pob nrog lawv tag lawm, cia Ntxheb ntsia lawv nrog ob lub qhovmuag plis-plis xwb.  Xyoo no los yeem tsis txawv dabtsis ntawm yav tag los—Ntxheb tsuas yog kawg mus ntsia lwm tus pov pob xwb.
   Kuv thiab kuv cov phoojywg tsis tuag twbywm hos tseem muaj kam txhobtxwm mus thab plaub nrog Ntxheb.  Peb luag ua tsheej tsaug thuam nws li ub li no.
   “Ntsejmuag nkauj laus awb ruam li koj ces yeem yuav tsis muaj leejtwg kam tuaj tham koj li os.  Ntshe tsuasyog tshuav Awb Kaugnpua lawm xwb uas thiaj yuav xav tuaj nrog koj pov pob.  Seb koj puas xav nrog nws pov pob ua ke.  Yog xav no ces peb mamli mus coj nws los pov pob nrog koj.  Yog tsis xav ces tos kom txog lwm tiam thaum tavsu tso seb koj puas yuav tau los yug ua tibneeg dua tshiab es limam xam txog qhov yuav tau hluas nraug los tsis tau!”
   Peb thuam nws tas ces tsis ciali hos tseem hlauv nplaig ntxi muag ua tej tus xuabntsuav rau nws thiab.
   “Txhob nkim nej cov sijhawm nrog nws li os.  Txawm nej yuav hais li cas rau nws los nws twb tsis hnov nej cov lus ces tsuas nkim nej cov sijhawm xwb.  Los…peb mus mloog lawv hais kwvtxhiaj sistw thiab mus pov pob rau lawm tod.”
   Ua ntej thaum uas peb yuav ua raws li kuv ib tus phoojywg tus hluas nraug cov lus, kuv ntsiantsoov Ntxheb seb nws yuav ua li cas.  Ntxheb khiav mus nkaum rau tom qab ib lub tsev muag khoom noj thiab quaj twbywm nrog nws tuskheej.
   Tsaugsawm!  Kuv ibtxwm tsis tau pom Ntxheb quaj dua li.  Ntsejmuag dabtsis, twb paub tias tuskheej awb no los cas tseem muaj kam khavtheeb txog tuskheej cov meejmom heev ualuaj li es thiaj tsis kam quaj rau leejtwg pom tau.  Cas thiaj tsis quaj kom luagtej pomkiag es sub luag thiaj pab nrog nws mob siab los yog pab los plhw los hlub nws?  Cas thiaj yuav khavtheeb txog nws tugkheej ualuaj li es tsis kam txu nws cov hwjchim kom los nyob rau ntawm theem uas yuav qhia tau rau lwm tus tias nws ntshaw lawv txoj kev koom nrog nws uasi ua ke thiab?  Nyuamqhuav ntxim!
   Thaum noj tsiab tag muaj ib cov tibneeg coj ib tus hluas uas nyob lwm lub zos tuaj nqis tsev hais Ntxheb mus ua lawv tus nyab.  Lawv hnov tias Ntxheb yog ib tus ntxhais lagntseg tiamsis nquag heev, lawv los muaj ib tus tub uas lagntseg thiab ntxim muaj nws tuskheej lub cuab lub yig lawm, lawv thiajli xav tuaj yuav Ntxheb mus ua nws tus pojniam.
   Ntxheb twb yuav nws tus txiv tau ob xyoos lawm tiamsis tseem tsis tau hnov hmoo tias muaj menyuam li.  Qhov no ua rau kuv thiab kuv cov phoojywg yim txaus siab uas tau qhov tib es thiajli yuav tau nkawgxaiv txog Ntxheb ntxiv xwb.
   Xyoo tomqab peb txawm hnov tias Ntxheb hai ib plab menyuam lawm, thiab yuav yug sai-sai tomntej no.  Thaum Ntxheb thiab nws tus txiv tuaj xyuas Ntxheb niam thiab txiv, Ntxheb ua txhua yam thiab mus txhua thajchaw nrog lub ntsejmuag tshiabkhiv thiab luagntxhi.  Zoo li txhua yam uas nws pom txawm ciali hloov ntawm yam phem los ua yam uas zoo tas li lawm.  Cas yuav ntxim ntxub ualuaj!
   Thaum peb hnov tias Loojceeb poob rau Nyablaj tes lawm, peb txhua leej txhua tus txawm huas ub huas no npaj qhov yuav khiav mus rau Thaibteb.  Thaum peb khiav los dhau ib lub zos kuv pom ib tus poj Hmoob los khoov—pw puag—ib lub nyuag ntxa me-me ntawm ntug kev thiab quaj ua-lwj-ua-liam.  Thaum peb los txog ze mentsis, tus poj Hmoob ntawd twb yog Ntxheb ntag.  Nws tus txiv sawv ntawm nws ib sab ua tes ua taw thiab rub kom Ntxheb sawv los es nrog cov tibneeg uas tabtom khiav Nyablaj ntawd khiav ua ke, tiamsis Ntxheb tsis quavntsej nws tus txiv li.  Ntxheb tseem xij pw puag lub ntxa twbywm li qub thiab hajyam quaj nrov tshaj qub xwb yog thaumtwg uas nws tus txiv mus sim rub nws kom ciali sawv los.  Nws tus txiv kawg tswvyim lawm ces tsuas sawv ntsia Ntxheb thiab  quaj nrog Ntxheb xwb.
   Muaj ob peb tus poj Hmoob mus nrog nkawd tham thiab sim ua kom Ntxheb kam sawv los es khiav Nyablaj nrog lawv, los Ntxheb tsis kam li.
   Thaum ntawd kuv tseem tabtom ev kuv tus ntxhais yau thiab tuav kuv tus ntxhais hlob tes khiav.  Kuv twb xav mus xyuas seb yog tim dabtsis es Ntxheb thiaj quaj cuag neeg vwm lawm li ntawd, tiamsis kuv tus txiv tseem cem kuv thiab tias, “Tsuag-tsuag ma!  Koj tseem yuav tos kom Nyablaj caum cuag peb tso koj mamli kam khiav kom nrawm tshaj ko los cas?  Txhob xij nkim sijhawm mus ntsia ub ntsia no!”
   Thaum uas peb twb khiav los tau ibnyuag ntu lawm kuv mamli nug ib tus poj Hmoob uas khiav nrog peb seb nws puas paub txog tias vim li cas Ntxheb thiajli ua li ntawd.
   “Od...twb yog hnubhmo Niam Kuam nyuamqhuav so puv hli es nws txawm maj-maj yuav mus pab nws tus txiv ua nkawd thaj teb kom tiav.  Nkawd mus nyob tom teb ib hnub tsausntuj twb tau ibtsam lawn nkawd limam los tsev ces ntshe yeem sab ibce heev.  Naghmo peb hnov tias Niam Kuam pw tsuam nws tus menyuam ib hmos es nws tus menyuam thiaj tag txoj sia lawm.  Ntshe tus menyuam twb yeem quaj heev li thiab tiamsis vim nkawd ob niamtxiv puavleej lagntseg tibsi es tej yam uas tsis ntxim tshwmsim li no thiajli muaj lawm xwb.
   “Thaum sawvntxov peb hnov li ntawd ces cas thaum tavsu-dua txawm muaj neeg xa xov tuaj tias peb swb rog rau Nyablaj lawm.  Zaj xwm no ua rau txhua leej ntxhov siab heev.  Cov coj noj coj ua hauv peb lub zos txawm sablaj thiab txiav txim siab tias peb yuavtsum khiav kom sai npaum li qhov sai tau, yog peb tsis xav kom yuavtsum tau mus ua Nyablaj qhev.  Tsis tag li ntawd xwb, cov txivneej tseem ntshai tsam peb cov pojniam yuav mag cov Nyablaj ntes mus mos ua dev ua npua toj nab toj tas ntawm lawv thiab.  Nyiag taus nyiag huas nyiag cov khoom npaj qhov yuav khiav xwb, peb twb tsis tau mus nrog Kuam nkawd nyiav nkawd tus tub li.
   “Vim peb txoj kev ntshai, Kuam nkawd cov kwvtij thiajli hais kom nkawd ciali log nkawd tus tub kiag-kiag es khiav.  Tagkis no lawv nyuamqhuav faus lub ntxa tiav xwb.  Kuv kab ntshe tejzaum Niam Kuam tsis txaus siab qhov uas tseem tsis tau nyiav nws tus tub txaus los lawv twb coj mus zais lawm, nws thiaj tseem xij quaj tsis paub tsum li tamsim no.”
   Thaum kuv hnov li ntawd, kuv ibce tuag tagnrho.  Kuv pib chim rau tuskheej thiab khuvxim cov sijhawm yav tas los uas kuv tau ua txhaum rau Ntxheb.
   Cas lub ntuj thiaj yuav tsis ncajncees li?  Cas lub ntuj thiaj yuav limhiam ualuaj?  Cas twb tsim Ntxheb los ua neeg lagntseg lawm tseem tsis txaus, cas tseem yuav los txeeb nws tus menyuam ntawm nws mus lawm thiab?
   Kuv ibtxwm xav kom Ntxheb quaj rau txhua leej txhua tus tau pom.  Zaum no nws twb ua raws li qhov uas kuv xavtau lawm, cas kuv thiajli tsis zoo siab?  Los yog vim rauqhov thaum peb tseem yau, kuv xij khib Ntxheb cov hwjchim uas tsis kam ua kom lwm tus hnyos nws cov meejmom tau, es tamsim no kuv tsis khib txog tej yam li ntawd lawm xwb?
   Kuv chim rau tuskheej heev uas tsis sim mus xyuas seb yog tim dabtsis thiab sim ua kom Ntxheb sawv los khiav nrog peb.  Kuv ntshai tsam vim Ntxheb tsis kam khiav es tseem xij quaj xwb ces yuav muaj tej yam li tus poj Hmoob nyuamqhuav qhia kuv tas los—nws yuav mag cov niag Nyablaj siab phem txhom mus mos ua-lwj-ua-liam.  Txawm lwm tus twb sim lawm los ua tsis tau, los cas kuv—tus uas ibtxwm ntxub Ntxheb—thiaj tsis sim thiab?  Tejzaum...tus uas ibtxwm ntsia tsis pom Ntxheb muaj nqi qhovtwg dua li ho los thov kom Ntxheb tsum nws txoj kev tu siab es khiav.  Tejzaum yog kuv ua li ntawd tiag, ntshe Ntxheb twb sawv los khiav nrog peb lawm thiab twb pib vam txog kev uas tseem yuav muaj cuabkav muaj lwm tus menyuam ntxiv rov rau yav tom ntej.  Tejzaum yog kuv ua li ntawd, kev tu siab thiab chim siab yav tas los ntawm Ntxheb wb kuj yuav hloov los ua kev phoojywg los kuj tau thiab.  Txawm yuav tsis hloov los ua kev phoojywg los tsuav kuv paub tias vim yog kuv es Ntxheb thiajli sawv los khiav Nyablaj xwb los twb txaus kuv siab lawm.  Tejzaum yog kuv ua li ntawd tiag, ntshe kuv twb pab cawm tau ib tus tibneeg txoj sia uas tseem yuav muaj cuabkav thiab peevxwm tsim coob leej txoj sia ntxiv tau thiab.  Tejzaum...tejz aum....Like this post: 0
Moob Lajleeb

"The saying goes that success is about getting what you want, while happiness is about wanting what you get.  For myself, happiness is more important."  Warren Buffett

Offline nrhiav hlub

 • Jr. Poster
 • ***
 • Posts: 2165
 • Respect: +3
  • View Profile
Re: Vim le caag txhajle yuavtsum yog yug?
« Reply #6 on: May 11, 2015, 02:51:59 AM »Like this post: 0
Kuv hlub tus neeg zoo lawm xwb.

Offline Moob Lajleeb

 • PH Newbie
 • *
 • Posts: 63
 • Respect: 0
  • View Profile
Re: Vim le caag txhajle yuavtsum yog yug?
« Reply #7 on: May 12, 2015, 10:27:40 PM »
Kuv thiab Puav wb sibntsib los tau yuavluag muaj yim xyoo—tabtxij li thaum uas wb tseem kawm ntawv uake hauv tib lub tsev kawm txujci.  Txoj kev hlub uas wb ib leeg muaj rau ib tug no, nws muaj tsi yog tsawg li.
   Leejtwg rau leejtwg los xav tias wb txoj kev hlub tsuasyog txoj kev hlub li menyuam yau thiab tsi ntev ces wb yeejyuav sisncaim nyiag mus nyiag rau lwm txoj ke, tiamsis txhualeej kuj kab tau yuamkev vim wb tseem xij uake txhua lub sijhawm uas yuavluag muaj yim xyoo dhau los no—txogtxij kuv thiab Puav wb nyiag muaj nyiag txoj kam lawm.
   Kuv tsevneeg yeem ibtxwm tsi tau muaj dua ib zaug li uas lawv yuav txaus siab kom wb sibntsib mus uake, vim lawv xij pom tias Puav tsi phim nrog kuv—rau ntau-ntau txoj kev.  Ib, Puav yog Hmoob Lees.  Thaum-i peb muaj ib tus niamlaus uas mus yuav lawv cov Hmoob es lawv tsi tshuam hlub heev.  Yam ob, Puav lawv tsevneeg muaj cajceg uas tsi ntxim zoo qhuas txog heev pestsawg.  Ib ntxiv rau ob ces tsi yog tawm peb xwb tiamsis nws tseem kis mus rau lwm txoj cai tias tim li ub tim li no es wb thiajli tsi sibphim uake—ua rau kom ntxhov lojdua qub tuaj xwb.
   Puav ibtxwm hais rau kuv tias, “Nplas, koj tsevneeg txawm yuav tsi nyam kuv npaum le caag los kaavlam, kuv maamle rau-rausab kawm kuam kuv tau qeb sab, khu tugkheej lub neej...tejzag yaam nuav kuj yuav muaj peevxwm lug rhu tau qhoyaam kws tseem xij kem thaiv huv wb txuj kev hlub.”
   Ces Puav txawm ua tau li nws hais cia tiag-tiag.  Puav xeem tau nkag mus kawm ntawv ntxiv rau hauv ib lub tsev kawm txujci uas loj thiab muaj npe.  Xyoo tomqab, kuv los kuj tau mus kawm rau ib lub tsev kawm txuj qib siab nyob rau ib qhov thiab.
   Txawm wb ob lub tsev kawm txujci nyiag yuav nyob rau nyiag ib sab—kem deb heev—hauv peb lub lav, los wb txoj kev hlub yeem tsi tau muaj ib yam dabtsi yuav los ua rau nws txawv hloov mus li.  Puav tseem tsuasyog muaj kuv tib leeg xwb, thiab kuv los tsuasyog muaj Puav tib leeg nyob rau hauv kuv nruabsiab.  Txhua lub caijnyoog hauv plaub xyoos uas kuv tseem kawm txog kuv txoj num, kuv tsi tau muaj siab yuav ntsia txog lwmtus hluasnraug li, vim hauv kuv lub siab tsuasyog muaj Puav tib leeg xwb—Puav los ibyamnkaus.
   Puav kawm tiav thiab tau ua kam uantej kuv ib xyoos.
   “Zoo lawm os Nplas, kws kuv kawm tav hab tau ua kaam uantej koj, kuv txhaj yuav khaw nyaj tau ca tog yuav koj.  Thaum koj kawm tav ces wb txhajle tau sibyuav.”
   Tiamsis txhuatsavyam tsi yog mus lawv li yam uas Puav wb tau vam tseg.  Thaum kuv kawm tiav lawm, kuv niam thiab kuv txiv lawv twb nrhiav tau lwmtus hluasnraug uas txhualeej-txhuatus pomzoo tias nwg phim nrog kuv rau kuv lawm thiab.  Yam uas kuv tau paub, zoo cuag li tsiagligxob tua los raug kuv nruabsiab.  Yog vim dabtsi?  yog vim li cas thiaj yog mus li no?  cas yam no thiajli tshwmsim rau kuv?
   Kuv txiv hais txiav lus tias, “Nplias, yog koj hlub koj niam thiab kuv koj yuavtsum yuav tus uas wb tau xaiv rau koj lawm.  Nws phim nrog koj txhuayam.  Kuv tsi xav kom koj yuav tus uas nyob qis tshaj yus.”
   “Txawm nws tseem tabtom npaj nws lub neej, thiab txhuayam uas nws tau ua los twb tsi muaj ib qhovtwg uas koj yuav hais tau tias tsi zoo li lov?”  Kuv noog rov qab yam tsi tshuam txaus siab heev.
   “Yog koj tseem xij xav yuav tus yawg Puav ntawd thiab, koj thiab kuv ces kev yog txiv yog ntxhais tunrho txij hnub no mus!”
   Kuv tsuasyog niajziag noog thiab mloog tuskheej lub siab tias xyov yuav ua yamtwg thiaj zoo.  Kuv yuav xaiv taug txoj kev twg—ntawm tus kuv hlub tshajplaws thiab kuv txiv, tus uas ibtxwm tu kuv los hlob luaj no.  Yog kuv xaiv Puav, kuv txiv ntshe yuav tu siab tsi paub tas.  Ib yam ntxiv thiab yog kuv txiv muaj ib txoj kabmob txog nwg lub siab.  Ntshe tsuas yuav ua kev puamtsuaj loj ntxiv tuaj xwb vim kuv yog qhov tib los tau.  Tiamsis yog kuv ua lawv li qhov uas kuv txiv xavtau, es Puav ne?  Puav yuav tu siab thiab mob siab ntau npaum li cas?  Puav yog tus uas ncajncees rau wb txoj kev hlub txhua lub sijhawm uas yuavluag muaj yim xyoo los no.
   “Txiv-a...thov pab hlub kuv thiab os.  Kuv thiab Puav wb sibhlub los tau ntau xyoo lawm, thov koj tsi txhob muab wb txoj kev hlub rhuav povtseg li os.”
   “Koj niag Nplias ko—  Koj txhais tau tias koj yuav xaiv Puav puas yog?  Koj thiab kuv ces tag kev ua txiv thiab ntxhais!”
   Ces kuv txiv txawm pib mob loj heev tuaj.  Kws tshuaj hais tias kuv txiv raug kev tsimtxom rau nws lub siab yam sab heev.  Txhualeej-txhuatus txawm pom tias tim kuv es peb txiv thiaj mob sab tag npaum li ntawd.
   Hmo ntawd kuv pw tsi tsaugzog li—tasnrho ib hmos.  Kuv xav dabtsi tsi thoob li.  Hnub tomqab kuv thiaj mus nrhiav Puav tom lawv tsev.
   “Puav, kuv thov txim...yog kev txav txim sab ntawm kuv ua rua koj puag sab.  Tamsis thov kuam koj paub tas txawm koj yuav mob sab heev npaum le caag los kuv tugkheej tseem hajyam mob sab tshaaj koj ntau tom.”
   “Nplas, qhov nuav koj txhais tas koj yuav yuav tug kws koj txiv puab xaiv rua koj lov?”
   “Puav, kuv thov txim tag-tag....  Kuv tsi xaav kuam kuv tau lub npe tas yog ib tug ntxhais tsi hlub nam hlub txiv.  Taamsim nuav kuv txiv muaj mob luj heev tub vim yog kuv.”
   “Es kuv ne...koj tsi xaav txug wb txuj kev hlub le hab lov?”
   “Puav...txhob saibhlub rua tugkheej ma.  Txuj kev hlub hab kev sisyuav tsi yog yuavtsum tau moog uake taag-moog-le.  Txawm kuv yuavtsum tau yuav lwm tug lawm los thov kuam koj n****soov tas tug hov tsuasyog yuav tau kuv lub cev xwb.  Kuv lub sab hlub yeejyuav nrug koj nyob uake moog taag ibtxhis.”
   “Nplas, kuv tsuasyog hlub koj tuab leeg xwb...kuv thov cog lug.”
   “Tamsis Puav...yog koj ntsib leejtwg kws hlub koj tag, kuv xaav kuam koj yuav tug hov hab cale novqaab tug kws muaj lub npe hu Nplas.”
   Thaum kuv hais li ntawd tas xwb ces kuv txawm ciali khiav tawm ntawm Puav lawv tsev los lawm—vim kuv tsi muaj cuabkav yuav ntsia tau Puav  lub ntsejmuag ntxiv.  Kuv maj khiav los vim kuv ntshai...ntsha i tsam txoj kev hlub uas kuv muaj rau Puav yuav ua kom kuv tsi nco qab txog kuv txiv uas tseem pw nrog nws txoj mob.
   “Txiv, kuv  mamli  yuav tus uas koj twb xaiv rau kuv lawm.”
   “Li no ma kuv tus ntxhais.”
   Kuv lam luag rau kuv txiv txawm hauv kuv lub siab tseem tabtom quaj nrog txoj kev mob uas tau tso tus hlub tseg.  Tiamsis txawm hauv kuv lub siab yuav tau txais kev mob siab npaum li cas, yuav ntsoog siab mus txog thaumtwg los kuv kuj ntxim luagntxhi txais tos nws...vim tsi yog lov, uas qhov no yog txoj kev taug uas kuv tuskheej tau xaiv taug?Like this post: 0
Moob Lajleeb

"The saying goes that success is about getting what you want, while happiness is about wanting what you get.  For myself, happiness is more important."  Warren Buffett

Offline nrhiav hlub

 • Jr. Poster
 • ***
 • Posts: 2165
 • Respect: +3
  • View Profile
Re: Vim le caag txhajle yuavtsum yog yug?
« Reply #8 on: May 22, 2015, 12:43:56 AM »
Hmoob ib txwm txhua tus tib neeg yeej paub tias muaj Ntxwg nyoog, tab
sis tsis paub qhov tseeb xyov Ntxwg nyoog yog neej los yog dab.

Ntxwg nyoog yog noob neej li peb no ntag, ua li nev Ntxwg nyoog hos
los qhov twg los qhov twg los? Ntxwg Nyoog muaj niam muaj txiv, Ntxwg
Nyoog niam thiab txiv ho los qhov twg los thiab hu li cas.

Ntxwj nyoog niam thiab txiv tawm ntawm tus me toj los, Ntxwg nyoog
txiv tawm ua ntej, nws niam tawm ua qab, thaum lub caij ntawd muaj
neej xwb tsis muaj dab,  Ntxwg Nyoog txiv hu ua txiv nraug luj tub,
niam hu ua niam nkauj ntxhi chiv, txiv nraug luj tub nkawm txawm yug
tau Nyoog thiab Siv Yig, Nraj nyuam lawv los koom ua kwv tij, thaum
uas Nyoog loj tiav nraug lawm ces, Txiv Nraug Luj Tub nkawm thiaj muab
nyab rau Nyoog, thaum muab nyab rau Nyoog tas ces Txawm tis lub npe
laus rau lub caij uas muab nyab nrog ua ke, thiaj muab hu ua Ntxwg
Nyoog.

Ntxwg Nyoog nkawm ua niam txiv tau peb lub xyoos, ces niam Ntxwg Nyoog
cev txawm xeeb nyuag, thaum txog cuaj lub hli txwm nkaus txawm yug tus
me nyuam los, thaum yug tau los ua cas tsis zoo li noob neej, tib lub
kheej kheej ob tog loj ruab nrab nqia, Ntxwg Nyoog txawm mus hais rau
nws txiv uas yog txiv Nraug Luj tub tias txiv ua cas wb yug tus me
nyuam zoo tsis xws li neeg ntiaj teb, koj coj koj txwm rawg, thiab
txwm kuam mus txheev seb yog sim zeej dab tsis no ces Nrau Luj tub
thiaj mus saib, mus txog ntua ces txawm muab txwm rawg coj los kuam
peb teg nce toj, peb rawg nqis hav tas,Txiv Nraug Luj Tub thiaj txheev
hais tias theev mooj txis thim mooj txis, me nyuam neej mas hais tawm
tuaj me nyuam dab mas hais tawm los, no ces Nraug Luj tub txawm muab
lub pob ntseg npuab nkaus ntawm lub qe mloog ces txawm hnov sib tham
ntsho tsuam hauv tuaj thiab luag zom zaws hauv tuaj, tias hiv hiv !!
ob tog loj hauv ruab nrab nqia, tom ntej mas muaj 90 tus luv liaj, tom
qab muaj 80 tus luv ntsuab, tom ntej muaj 90 tus dab tsog maj, tom qab
muaj 80 tsog tsuag dab noj nyoos haus txias hauv tuaj ces, Txiv Nraug
Luj Tub thiaj hais tias, Ntxwg Nyoog thiab Nyab neb lub niag qe No
tsis yog qe neej, nws yog qe dab xwb, mus nqas kuv 9 hnab thee thiab 9
lub foob xab tuaj peb muab hlawv pov tseg, hais li, tab sis Ntxwg
Nyoog nkawm ob niam txiv txawm tsis kam muab hlawv, nkawm txawm hais
tias ciab wb mam sib hloo puag lub qe no kom daug tso txawm tus zoo,
tus phem los wb yuav tas nrho.

Ces txiv Nraug Luj Tub nkawm ob niam txiv thiaj xav zoj tias zaum no
yuav tsis qoos lauj ntiaj teb yuav muaj dab noj haus ces cia wb khiav
mus nyob lawm qaum ntuj thiaj yuav tsis muaj kev nyuaj siab, ces Txiv
Nraug Luj tub nkawm thiaj khiav mus qaum ntuj lawm. Ntxwg Nyoog nkawm
ob niam txiv thiaj sib hloo nto puag lub qe ntawd puv ib tsug 13 hnub
ces lub qe thiaj daug, thaum lub qe daug kiag ces cov niag me nyuam
dab noj nyoog, tshaib tshaib, nqhis nqhis, thiaj muaj pog Ntxwg Nyoog
tom noj kiag ces, Ntxwg Nyoog saib zoj ua cas lo tsis tau li lawm lauj
ces Ntxwg Nyoog thiaj khiav kiag lawv nwv txiv uas yog Txiv Nraug Luj
nkawm qab dua qaum ntuj lawm thiab, ces tseg cov niag dab noj nyoos
haus txias nyob ntiaj teb.

Cov dab noj nyoog thiaJ noj ntiaj teb ib tog zuj zus tuaj lauj, ces
thiaj hais tias li no ces tsis tau lawm, kom Siv Yis kav tsis leej maj
mus kawm txuj ci rau saum yawm saub mas thiaj yuav kov yeej dab, ces
Siv yis thiaj lawv Ntxwg Nyoog qab mus kawm txuj ci qaum ntuj ua khawv
koob, tsuag roj, ib pua tsav yam khawv koob tua dab noj nyoos haus
txias, thaum siv yig kawm tiav peb lub xyoo txwm lawm,  Yawm Saub
thiaj muab Siv Yis tis Npe Laus hus ua Tooj Nchai Siv Yis, ces Tooj
Nchai Siv Yis thiaj rov los tua dab hauv lub ntiaj teb no........
tseem tshuav ntev heev tsuas hais me ntsis li no xwb, ntawm uas Hmoob
hu ua dab ntxwg nyoog ces vim yog ntxwg nyoog lub qe yog dab, tus
ntxwg nyoog yog neej li peb, tab sis nws tsis pub muab lub qe hlawv
pov tseg,  thiaj muaj dab nyob ntiaj teb, ces nim no peb txhua tus
thiaj cem ntxwg nyoog yog li no.

Tseem tshuav Tooj Nchai Siv Yis los tua Ntxwg Nyoog cov dab hauv lub
ntiaj teb no thiab, tab sis tsis muaj caij nyoog yuav los piav tas,
vim ntev heev.Like this post: 0
Kuv hlub tus neeg zoo lawm xwb.

 

Advertisements