Advertisement

Author Topic: Mus ua tshoob - on the side of the groom  (Read 2505 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Fancee

 • Global Moderator
 • *****
 • Posts: 49687
 • Shine bright like a diamond
 • Respect: +330
  • View Profile
Mus ua tshoob - on the side of the groom
« on: November 02, 2015, 03:02:44 PM »
What are the key things to prepare and take with to go hais tshoob at the bride's home? ... besides the money? :D  :D

Like this post: 0
"We never have more than we can bear.  The present hour we are always able to endure.  As is our day, so is our strength.  If the trials of many years were gathered into one, they would overwhelm us ... but all is so wisely measured to our strength."  ~*~ H.E. Manning

Adverstisement

Offline Xeemxai

 • PH Regular
 • **
 • Posts: 563
 • Respect: +3
  • View Profile
Re: Mus ua tshoob - on the side of the groom
« Reply #1 on: November 04, 2015, 12:02:58 PM »
qhia tsam ce ho txhaum ce kav liam.  tsam ce lwm tus ho tias qhia buy thiab sell daughter.Like this post: 0

Offline SummerBerry

 • Elite Poster
 • *****
 • Posts: 18533
 • Respect: +194
  • View Profile
Re: Mus ua tshoob - on the side of the groom
« Reply #2 on: November 04, 2015, 02:33:55 PM »
Finally you're gaining a daughter in law.  Oldest son or the youngest?  Whatever it is ci grants and I'm clueless about Hmong traditional custom or how they handle wedding.Like this post: 0

Offline nrhiav hlub

 • Jr. Poster
 • ***
 • Posts: 2165
 • Respect: +3
  • View Profile
Re: Mus ua tshoob - on the side of the groom
« Reply #3 on: November 04, 2015, 06:24:05 PM »
Fancee.

Thov tus Fi Xov & Mej Koob-----------------------Qhov zoo npaj 4 lub khob.

 • Qiv rooj-------------"Yawm txiv puas muaj ib lub me rooj rau wb qiv ne yuad?"
 • Rub rooj & Rub nws los zaum mam ce cawv rau nws.
 • Ce cawv "kab thawj zeeg ua ntej" Wb haus ib me pas cawv saib yuad.
 • Ce cawv "cwb" ces thov nws………….Lus sam mas hais li no rau koj ua

Yawm Txiv, Kuv tus txiv hlob tus tub Pov mus coj tau yawm txiv Paj Xab
tus ntxhais Maiv Dawb los txog vaj txog tsev lawm, luag tias zej zog
txawm dav los tib neeg txawm nqaim es tsis pom qab muab dag thov zog ,
yog li no kuv thiaj tau kev ntsoov tuaj thov koj mus pab ua txiv tuam
mej koob, txawm tias koj muaj qab muaj num los thov koj mus pab peb mus
txuas tsoob txhuas kos, mus laj niam laj txiv ntaiv hnub ntaiv hli, ua
li hais, koj tus txiaj ntsha los peb yuav nqa, koj tus txiaj ntsim los
peb yuav ris mog….es thov koj mus pab nawb mog.


…Yog nws kam ce sawv tsee mus pe nws, Yog nws tsis kam ces nug saib nws
puas paub leej twg txawj, yog tias nws paub ces ho mus thov nws cov
phooj ywg.

Tus fi xov tuaj txog:

 • Cob nyiaj thiab siv ceeb, thiab

ib tug nrog nws mus. Lus mas hais li no rau koj ua txiv los yog ua tub,
niam txiv kuj tsis pom qab mus thov leej twg mus fi lub me xo, yog no
niam txiv thiaj taug kev ntsoov tuaj thov koj, yog no, koj ua siab ntev
mus pab fi lub me xo mog, $20 no ces yog lub me xo, $200 no ces yog
niam lub me qe, txiv lub me qe, $60 no ces yog ntau txhuv tsis paub
faib hno, muab rau niam hlob txiv hlob, niam ntxawm txiv ntawm, thiab
ib tsoom nus tij nus kwv lawv sawv daws nyob tag nrho rau hauv no mog….

Mus txog niam txiv tsev (Fi Xov):

 • Mus qhov rooj tag mus txog.
 • Sawv tsab luam yeeb (Thau ob tug luam yeeb tuav ntawm tes)….Cev kab

yeeb rau txiv ua ntej…..Txais kab me yeeb no saib txiv, Txais kab no
rau niam, txais kab no rau poj koob yawm koob, niam hlob txiv hlob,
niam ntxawm txiv ntawm, txais kab no rau tus coj tshoob coj kos, txais
kab no rau ib tsoom nus tij, txais kab no rau ib tsoom nus kwv, txais
kab no rau muam phauj yawg laus, txais kab no rau ncej dab ncej
qhua….tag li ntawv ces tsab rau tag nrho cov neeg uas tuaj nyob hauv
lub tsev hauv….Mam rov los tsab dua kab kawg nug tus coj tshoob coj kos.
 • Rov zaum.
 • Sawv mus tsab yeeb rau tus coj tshoob coj kos, thawj kab pib txiv

ua ntej, niam, poj koob yawm koob, niam hlob txiv hlob, niam ntxawm
txiv ntawm, tsab rau tus coj tshoob, ib tsoom nus tij, ib tsoom nus
kwv, muam phauj yawg laus, ncej dab ncej qhua tag ces tsab rau cov kev
neej kev tsav dua kom txhua nrho. Ces tsab kab kawg thov qiv niam txiv
lub me rooj los siv.
 • Rub tau rooj, ces kab yeeb caw nws los zaum thiab rub kwv tij neej tsa los zaum.
 • Kab thawj zeej cawv
 • Rov ce dua "cub" Ces tham ntawm lub xo "Lus sam mas hais li no rau

koj tus coj tshoob coj kos, Tav no niam txiv xeem lis los yog Pov lis
tus tub Tong tuaj coj tau niam txiv tus ntxhais Maiv yeeb mus nyob muaj
chaw lawm, kom niam txiv tsis txhob txhawj tsis txhob nrhiav mog. Qhov
me no ces yog lub me xo, wb tuaj los niam txiv twb muab qhwv tag lawm
ces wb kuj tsis pom thiab, cuag li yuav muab nthuav xyeem koj los thov
zam lub txim thiab nawb. $20 no ces yog lub me xo, $200 me pua no ces
yog niam lub qe txiv lub me qe, $60 no ces yog ntau txhuv tsis paub
faib hno, rau ib tsoom niam hlob txiv hlob, niam ntxawm txiv ntxawm, ib
tsoom nus tij thiab ib tsoom nus kwv. Hos $20 no ces yog muaj rau koj
tus coj tshoob coj kos ntag.
 • Thaum tus coj tshoob txais qhov nyiaj no lawm ces sawv tsee pe

kiag…………Pe txiv nawb, coj txiv tus ntxhais mus nyob muaj chaw lawm tsis
txhob txawj tsis txhob nrhiav nawb…….niam, poj koob yawm koob, niam
hlob txiv hlob, niam ntxawm txiv ntxawm, tus coj tshoob, nus tij nus
kwv thiab ncej dab ncej qhua………..Thaum pe tag ces rov los " kab cawv."
 • Ce cawv "cub" Teem tshoob.


Tsaws Lus:

Rub txiv lus, tuam mej koob, lwm mej koob, phij laj thiab niam tais ntsuab los zaum.


 • Npaj nyiaj thiab lub kaus nrog rau txoj siv ceeb
 • Lus sam mas hais li no rau koj ua txiv lus thiab tuam me koob, lwm

meej koob, phij laj, niam tais ntsuab nej sawv daws. Qhov no yuav vam
koj ua txiv lus nawb, luag hais tias hnub no tau tub tau nyab yuav mus
txuas txoob txuas kos, txuas neej txuas tsav , txuas nruab txuas ze ces
yuav vam koj, koj tsis txhob tso peb sawv daws tseg nawb.
 • Lus sam mas hais li no rau koj txiv tuam mej koob, lwm mej koob, av

luag hais tias koj txiv tuam me koob txawm muaj qav muaj num muaj qoob
muaj loo los thov koj muab tso tseg es mus nrog peb laj niam laj txiv
ntaiv hnub ntaiv hli, los neb ua siab ntuj ntev pab peb nawb. Nyaj tus
txiaj ntsig los peb yuav ris, koj tus txiaj ntsha peb yuav nqa mas hais
li no rau neb txiv tuam mej koob, lwm mej koob.
 • Lus sam mas Nqis 1 mas hais li no, nyob li ntawm lub thoob xo, lub

sij hawm ntawv peb muab $20 rau lub me xo, $200 yog niam lub me qe txiv
lub me qe, $60 duas yog ntaus txhuv tsis paub faib hno rau ib tsoom
niam hlob txiv hlob, niam ntxawm txiv ntxawm, ib tsoom nus tij thiab
nus kwv lawv sawv daws. $20 duas rau tus tsawb tsoob lawm nawb. Lub
thoob xo mas mus li no lawm mas hais rau neb ob tug, luag hais tias neb
mus yog tias tshuav qhov twg tsis haum niam txiv lub siab los neb hos
kuj txwm rov los nrog peb tham nawb. Qhov tsim nyog tias lav tau ua tau
los neb yeej meem lav yeej meem ris , neb lav los ris los, los peb ua
niam ua txiv nyob tom vaj tom tsev los yuav cug ntsoov nraub qaum rawv
ris, lus sam mas hais li no rau neb ua txiv tuam mej koob thiab lwm mej
koob nawb mas nqi no mas hais li no rau neb.
 • Lus sam nqis 2, mas hais rau neb, nyob li niam txiv tom ub tom no

zoo li peb yeej tsis tau ua dua tshoob ua kos li, peb yog tshoob tshiab
tshiab xwb nawb raws li peb xav, tab sis neb mus saib niam txiv tom ub
pom qhov twg tshuav qhov twg los neb yeej meem lav yeej meem ris los
thiab. Yog tshuav qhov twg los neb hos tig los nrog peb tham. Tsis tas
li neb ob tug mus neb tsis txhob poob siab peb niam txiv tom no tus
yuav lav tshoob lav kos, luag hais tias dub qhov twg los yuav ntxhua,
ntuag qhov twg los yuav tuaj ntxiv es peb niam txiv tus lav tshoob lav
kos ces yog tus no ntav ov. Nws lub npe hu li no…………..hais li no rau
neb ob tug kwv luag tsis txhob poob siab………………..
 • Lub sam Nqi 3, $200 nyiaj no mas hais li no rau neb ob tug kwv

luag, neb coj mus muas niam txiv lub rooj, coj mus muas niam txiv ib lo
lus nyiaj lus kub kom niam txiv hos tig los nrog peb txuas neej txuas
tsav txuas tsoob txuas kos.
 • Lus sam nqi 4, $6000 no ces yog nqi me nqi hno, peb niam txiv tom

no tau tub tau nyab los cuag li muab qhov twg los muab tsis tsheej
thiab tsis txum peem ces neb ob tug tsis txhob xav li cas, neb ua siab
ntuj ntev mus pab laj niam laj txiv ntaiv hnub ntaiv hli nawb. Hais li
no rau neb, neb coj mus lav tshoob lav kos qhov twg yog tias tsis haum
niam txiv tom ub lub siab, hais siab hais nyhav hais siab hais qis los
neb ob tug neb txhob tso tseg es neb yeej meem lav , lav los peb mam li
ris, yam lub nra neb ris los ces muab coj los txo rau peb……………Cob niam
nkauj kaus, hais li no rau neb, peb niam txiv tom no los cav tsis txawj
khi thiab es muab cob rau neb es neb mam li khi nawb mog ob tug kwv
luag.

[Tsa me koob sawv kev:

 • Cawv hu nplig
 • Cawv khi tes
 • Cawv tsaws lus….Lub caij cob cov khoom rau ob tug tuam me koob thiab lwm mej koob.
 • Tus cawv sawv kev.
 • Pe niam pe txiv, kwv tij neej tsa, thiab pe xeeb teb xeeb chaw.


Noj sus,….. Laig dab, khaws puav pheej, dua ncej puab
qaib. ib kho cawv tuav rau sab tes laug, qhov mov tuav rau sab tes xis.
Ces mam li muab ntov pov tseg rau ob sab.
Like this post: 0
Kuv hlub tus neeg zoo lawm xwb.

Offline chidorix0x

 • Sr. Poster
 • ****
 • Posts: 7726
 • Respect: +104
  • View Profile
Re: Mus ua tshoob - on the side of the groom
« Reply #4 on: November 05, 2015, 05:04:11 AM »
/\/\  ...  kekeke  ...   :2funny:

Y r u repeating things (a single process over and over ...   ???  ...  must be a HA'MUNG wedding)  ...  KEKEKE  ...   >:D

Besides, nws noog qhov mus hais tshoob xwb.  Twb tsis tau noog txog fi xov noj tshoob sav ...  kekeke  ...   8)

For Hais Tshoob:
1. Duh 2 MayKong
2. Duh 4 kids
3. Duh 2 adults
4. Duh cases of Beer/alcohol n cups of course
5. Duh cigarettes, a carton preferably
6. Duh basket filled with the required Goodies, plus Duh Umbrella
7.  Duh $ u mentioned

Duh ish ALL fur dish phase ...  KEKEKE  ...   O0


« Last Edit: November 05, 2015, 05:11:36 AM by chidorix0x »

Like this post: 0
www.sitejabber .com
Pebhmong. This is a website/forum that many Hmong people go to. This is not a site that any good healthy professional person should mingle in. ... I have never seen more bias and racist Admin and MOD.

Offline yuknowthat

 • Elite Poster
 • *****
 • Posts: 14126
 • "Your Criticism is Inspirational. Thank you ..."
 • Respect: +225
  • View Profile
Re: Mus ua tshoob - on the side of the groom
« Reply #5 on: November 05, 2015, 09:33:16 AM »
Bring $$$ li 10k inside a white envelope ces hais rau tog ntxhais lawv tus tuaj txais tshoob "everything included tag rau hauv lub envelope nos lawv nawb!" Nej nyiam ua li cas los nyob ntawm nej nawb. Ces tag yus haujlwm xwb mas. ;D ;)


Like this post: 0
laugh more, It is good for your health.-

Offline Fancee

 • Global Moderator
 • *****
 • Posts: 49687
 • Shine bright like a diamond
 • Respect: +330
  • View Profile
Re: Mus ua tshoob - on the side of the groom
« Reply #6 on: November 05, 2015, 04:28:54 PM »
I can't help but chuckles!
Love you guys!...making me laugh so hard. :D :D :D

Will need time to respond back to your advice.

BRB.Like this post: 0
"We never have more than we can bear.  The present hour we are always able to endure.  As is our day, so is our strength.  If the trials of many years were gathered into one, they would overwhelm us ... but all is so wisely measured to our strength."  ~*~ H.E. Manning

Offline yuknowthat

 • Elite Poster
 • *****
 • Posts: 14126
 • "Your Criticism is Inspirational. Thank you ..."
 • Respect: +225
  • View Profile
Re: Mus ua tshoob - on the side of the groom
« Reply #7 on: November 05, 2015, 08:25:52 PM »
hais qhov tiag tiag xwb TSIS DAG!

Lawv thiaj paub lawv cov neeg thiab cais lossis nyiam noj li cas! Yeej muab txaus txaus rau hauv lub Nplooj Ntawv dawb lawm. Lawv tsis paub faib sib ntaus sib ceg los nyob ntawm lawv..

Tsuas teb tais "peb tsev thiab xeem hu ua li no. Hnub no nyiam raug nej tus ntxhais lawm ces peb yuav coj mus peb neeg peb nyab"  ;D ;D ;D ;D ;D *walking out the door like boss! 8) 8) 8)*Like this post: 0
laugh more, It is good for your health.-

Offline nrhiav hlub

 • Jr. Poster
 • ***
 • Posts: 2165
 • Respect: +3
  • View Profile
Re: Mus ua tshoob - on the side of the groom
« Reply #8 on: November 08, 2015, 09:29:32 PM »
Nraug Vauv Feemxyuam:

1. Nqi Saws Tshoob $5,000.00                                        2. Noj Haus $1000.00

3. Naim Khaub Tsho $100.00                                          4. Txiv Khaub Tsho $100.00

5.Pojtsiag Zovkwv $100.00                                              6. Yawgtsiag Zovkwv $100.00

7. Qhwv Niam-laus Hauvcaug $50.00                           8. Txiv Chobtxheeb $100.00

 9.  Nus Tij Chobtxheeb $100.00                                   10. Kev Txhaumtxheej $200.00

11.Qaib Dab $10.00                                                             12. Bua Dab $60.00

13. Tw $10.00                                                                       14. Khee $10.00

15. Qhaib Tshoob $60.00                                                  16. Cheb Rooj $10.00

17.Nyiaj Siasiv:   A. Tuam Mejkoob $100.00                  B. Lwm Mejkoob $100.00

 18. Niam Lub Qe $100.00                                                  19. Txiv Lub Qe $100.00

20. Fixov $20.00                                                                   21. Ntaus Txhuv Tsis Paub Faib Hno $60.00

22. Lwmyam Nqi:Click to Enter Amount

         A.  Nyiaj Txais Tshoob $200.00               B.  Tog Ntxhais 2 Tug Mejkoob $200.00

23.  Nyiaj Tuam Choj Tshoob (Tsis pub tshaj $200): Click to Enter Amount.                   

24.  Lub Ncauj Tsiag: Click to Enter Amount.

25.Tagnrho Nraug Vauv Nyiaj: Click to enter Amount.

Tog Ntxhais Feemxyuam:

   1. Dab-laug Chobtxheeb $100.0                                   2. Nus Baws Chobtxheeb $100.00

   3. Lub Qe Rau Phib-laj $20.00                                     4. Lub Qe Rau Taisjuab $20.00

   5.Nyiaj Siasiv:    A: Tuam Mejkoob $100.00             B. Lwm Mejkoob $100.00

   6. Cheb Rooj $10.00

Tiam Tub Tshoob:

Raug Vauv Feemxyuam:

1. Tuam Mejkoob $100.00                                                    2. Lwm Mejkoob $100.00

3. Phib-laj $20.00                                                                   4. Taisjuab $20.00

5. Niamtxiv Nres Tshoob $60.00                                       6. Tub Tshabphaj $20.00

7. Tub Laub Cawv $20.00                                                  8.  Lwmyam Nqi: Click to enter Amount.

9. Tagnrho Vauv Cov Nyiaj:Click to enter Amount.  


« Last Edit: November 08, 2015, 09:46:38 PM by nrhiav hlub »

Like this post: 0
Kuv hlub tus neeg zoo lawm xwb.

Offline Fancee

 • Global Moderator
 • *****
 • Posts: 49687
 • Shine bright like a diamond
 • Respect: +330
  • View Profile
Re: Mus ua tshoob - on the side of the groom
« Reply #9 on: November 09, 2015, 04:58:10 PM »
qhia tsam ce ho txhaum ce kav liam.  tsam ce lwm tus ho tias qhia buy thiab sell daughter.
OMG!  Txhob siab phem tsis xav qhia mas.
Koj qhia qhov koj paub.
Lwm tus qhia qhov lawv paub xwb mas.Like this post: 0
"We never have more than we can bear.  The present hour we are always able to endure.  As is our day, so is our strength.  If the trials of many years were gathered into one, they would overwhelm us ... but all is so wisely measured to our strength."  ~*~ H.E. Manning

Offline Buttercup

 • PH Regular
 • **
 • Posts: 420
 • Respect: +30
  • View Profile
Re: Mus ua tshoob - on the side of the groom
« Reply #10 on: November 09, 2015, 08:57:38 PM »
Nraug Vauv Feemxyuam:

1. Nqi Saws Tshoob $5,000.00                                        2. Noj Haus $1000.00

3. Naim Khaub Tsho $100.00                                          4. Txiv Khaub Tsho $100.00

5.Pojtsiag Zovkwv $100.00                                              6. Yawgtsiag Zovkwv $100.00

7. Qhwv Niam-laus Hauvcaug $50.00                           8. Txiv Chobtxheeb $100.00

 9.  Nus Tij Chobtxheeb $100.00                                   10. Kev Txhaumtxheej $200.00

11.Qaib Dab $10.00                                                             12. Bua Dab $60.00

13. Tw $10.00                                                                       14. Khee $10.00

15. Qhaib Tshoob $60.00                                                  16. Cheb Rooj $10.00

17.Nyiaj Siasiv:   A. Tuam Mejkoob $100.00                  B. Lwm Mejkoob $100.00

 18. Niam Lub Qe $100.00                                                  19. Txiv Lub Qe $100.00

20. Fixov $20.00                                                                   21. Ntaus Txhuv Tsis Paub Faib Hno $60.00

22. Lwmyam Nqi:Click to Enter Amount

         A.  Nyiaj Txais Tshoob $200.00               B.  Tog Ntxhais 2 Tug Mejkoob $200.00

23.  Nyiaj Tuam Choj Tshoob (Tsis pub tshaj $200): Click to Enter Amount.                   

24.  Lub Ncauj Tsiag: Click to Enter Amount.

25.Tagnrho Nraug Vauv Nyiaj: Click to enter Amount.

Tog Ntxhais Feemxyuam:

   1. Dab-laug Chobtxheeb $100.0                                   2. Nus Baws Chobtxheeb $100.00

   3. Lub Qe Rau Phib-laj $20.00                                     4. Lub Qe Rau Taisjuab $20.00

   5.Nyiaj Siasiv:    A: Tuam Mejkoob $100.00             B. Lwm Mejkoob $100.00

   6. Cheb Rooj $10.00

Tiam Tub Tshoob:

Raug Vauv Feemxyuam:

1. Tuam Mejkoob $100.00                                                    2. Lwm Mejkoob $100.00

3. Phib-laj $20.00                                                                   4. Taisjuab $20.00

5. Niamtxiv Nres Tshoob $60.00                                       6. Tub Tshabphaj $20.00

7. Tub Laub Cawv $20.00                                                  8.  Lwmyam Nqi: Click to enter Amount.

9. Tagnrho Vauv Cov Nyiaj:Click to enter Amount.
How about the Hmong Christian version?   :-\Like this post: 0
Love looks not with the eyes, but with the mind; and therefore is winged Cupid painted blind.
(A Midsummer Night’s Dream)

“You know you’re in love when you can’t fall asleep because reality is finally better than your dreams.”
Dr. Seuss

Offline chidorix0x

 • Sr. Poster
 • ****
 • Posts: 7726
 • Respect: +104
  • View Profile
Re: Mus ua tshoob - on the side of the groom
« Reply #11 on: November 10, 2015, 09:43:28 AM »
on the cheap side and just the basics:
rental hall = $3000-$5000 (cheap side)
church =$1000-$5000 (if not a member)
Food/drinks = $3000-$5000 (often catered)
wedding rings = $5000-$20000 (her's), $100-$1000 (his)
dress/garments = $100-$500 (rent at low, keep in mind - one time use  :idiot2)
tux = $100-$300 (rent at low, maybe one time use  :idiot2:)
Floral = $100
decorations = $500-$1000 (including materials)
photographer = $50/hr
wedding planner = $50-$100/hr

Why would anyone want to do an American Wedding = Priceless!  :idiot2: :2funny:

the only wedding I would in terms of American is court house: $40 for filing fee upon completing a 12 hr marriage counseling course or $115 if requirement is not met.

...  kekeke  ...   :2funny:

Yet, here, we have ha'primitive ha'clueless ha'idiotic ha'ignorant ha'ranting HA'Mung ha'against a/the traditional Hmong wedding/custom  ...  KEKEKE  ...   :idiot2:/ >:D

Ha'HINT:
Within a traditional Hmong wedding/custom;  $$$cov khoom nyiaj txiag phim cuam uas Niam Txiv nrog rau cov kwv tij cov txheeb ze nrog rau cov phooj ywg muab rau tus Vauv thiab tus Ntxhais$$$ HAVE and CAN EASILY exceed your pety $8K All-inclusive bride price all you ha'twit ha'ranting ha'primtive ha'ignorant HA'Mung  ...  kekeke  ...   8)Like this post: 0
www.sitejabber .com
Pebhmong. This is a website/forum that many Hmong people go to. This is not a site that any good healthy professional person should mingle in. ... I have never seen more bias and racist Admin and MOD.

Offline Fancee

 • Global Moderator
 • *****
 • Posts: 49687
 • Shine bright like a diamond
 • Respect: +330
  • View Profile
Re: Mus ua tshoob - on the side of the groom
« Reply #12 on: November 10, 2015, 09:52:26 AM »
Nrhiav Hlub,

Koj keej kawg.  Paub kev cai Hmoob ntau and zoo kawg.
Ua tsaug rau koj txoj kev qhia.  Your wisdom and your kindness. :-*Like this post: 0
"We never have more than we can bear.  The present hour we are always able to endure.  As is our day, so is our strength.  If the trials of many years were gathered into one, they would overwhelm us ... but all is so wisely measured to our strength."  ~*~ H.E. Manning

Offline Fancee

 • Global Moderator
 • *****
 • Posts: 49687
 • Shine bright like a diamond
 • Respect: +330
  • View Profile
Re: Mus ua tshoob - on the side of the groom
« Reply #13 on: November 10, 2015, 09:53:17 AM »
Finally you're gaining a daughter in law.  Oldest son or the youngest?  Whatever it is ci grants and I'm clueless about Hmong traditional custom or how they handle wedding.
My younger son is getting married soon.  Just wanted to be prepared.Like this post: 0
"We never have more than we can bear.  The present hour we are always able to endure.  As is our day, so is our strength.  If the trials of many years were gathered into one, they would overwhelm us ... but all is so wisely measured to our strength."  ~*~ H.E. Manning

 

Advertisements