Advertisement

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Freeman

Pages: [1]
1
Travel & Vacation Forum / Best Asian restaurant in Fresno, Cali?
« on: March 08, 2022, 09:51:51 AM »
Planning for a funeral trip to Fresno next weekend and want to spare a few days there. Is there any good restaurant or places to kill some times. I have not been to Fresno for over 10 years. I remember went to eat in a restaurant in a golf court but don't remember exactly where.

2
General Relationship / Hnub no koj mam nug tias kuv puas tseem hlub
« on: February 21, 2022, 10:30:51 AM »
Puas tu koj siab thaum kuv teb tias kuv kev hlub tag lawm tsis muaj muab rau koj lawm. Thaum kuv hlub koj tsis pom. Thaum tsis hlub lawm koj mam li paub. Mus zoo koj and good luck.

3
Online Journal / Dej yuav ntws tog twg?
« on: February 16, 2022, 08:11:25 AM »
Ua neej txog ib nta xav ntshe yuav nto ntsis. Twb ze yus txoj npau suav. Ib pliag ntsig neej plam plhuav yam lub phab ntsa vau. Yam tus dej tsis paub yuav ntws mus tog twg. Nws ntws muaj paus tabsis xaus tsis muaj lub ntsis xyov lub hnub nkaum puag saum qaum huab puas yuav muaj hnub uas nws yuav ci ncaj yus txoj hau kev lawm ne?

4
Faith & Beliefs / Organized religion is bad
« on: February 11, 2022, 03:27:13 PM »
most organized religion is bad because they are the roots of evils..

5
What can I do?

6
Travel & Vacation Forum / Travel alone
« on: February 11, 2022, 02:14:29 PM »
This year I will be traveling by myself and don't know where to go. Any idea please share. I just went through separation and working on my divorce and hope to have some time to spare this year but don't know where to go.

7
Nag hmo tsaus ntuj kuv tau mus stop by ntawm ib lub khw muag paj tsuas yog lam mus saib uas kev nco txog lub neej yav tag los. Kuv pom ntau hom paj zoo nkauj thiab lawv yeej npaj tau zoo heev uas tsim nyog yuav muab rau tus neeg uas yus hlub tshaj nplaws hauv lus ntiaj nteb no tabsis tu siab kawg uas xyoo no txawv dua txhua xyoo dhau los lawm. Qhov kev tu siab tsis yog tias kuv tsis muaj tus uas kuv yuav paj rau tabsis yog qhov tias tus neeg uas kuv hlub tshaj ntawd nws tig ua ib tug neeg uas zoo li lwm leej lwm tus rau kuv lawm xwb.

Lub 6 hli tag los no kuv twb hais rau koj lawm tias xyoo no kuv yuav coj koj mus celebrate wb qhov Valentine's day rau yav qab teb tabsis thov txim uas twb tsis tau txog lub caij ces wb twb tsis koom ib txoj kev taug lawm. Mus zoo koj thiab thov kom koj mus tau txhua yam li ntawm koj txoj kev npau suav. Kuv txoj kev npau suav ces yog yuav maj mam lwv koj tawm ntawm kuv no mus kom txog thaum kuv ntsib ib tug es koj tsis yog tus khuam kev rau kuv lawm xwb.

8
What is the hardest thing you face when go through divorce?

for me it's the decision making. I have been single for over two months now and I wish I made this decision 10 years ago when I was in my 30s.

10
General Relationship / Yog muaj lwm tiam
« on: December 01, 2021, 03:09:58 PM »
Koj puas rov los nrhiav koj tus hlub dua lawm? Would you look for your partner and marry him/her again?

11
Nyob Zoo Peb Hmoob / Koj dua twg lawm?
« on: November 19, 2021, 01:41:30 PM »
Kuv tau ncaim koj mus qab ntev lawm ntev koj puas tseem nyob zoo os tus me zoo phooj ywg. Koj dua twg lawm los yog koj tis npe laus lawm es cas tsis pom koj li lawm nas? Yog koj tseem nyob hauv Pebhmong zos no tuaj tos kuv los nrog koj noj ib pluas hmo nawb.. xav paub saib koj nyob li cas lawm. Txawm caim mus los tseem nco koj kawg..

12
Gun Deer is season starting tomorrow. Please take the TABK seriously. Have a safe and enjoyable hunting season. Good Luck..

TABK:

T: Treat your gun as it's loaded
A: Always point your gun to a safe direction
B: Be sure of your target, before and beyond
K: Keep your finger out of the trigger guard until ready to shoot

13
What do you do when you get bored of your partner and your marriage? stuck with it or let go of it..

Pages: [1]
Advertisements