General Category > Funeral Rituals & Customs

xyom cuab: ua tsaug

<< < (2/5) > >>

Mong-X:

--- Quote from: A_New_Beginning on September 24, 2010, 10:31:38 PM ---You dont need a recording for this. This is only a 30 second thing.

If I were you I rather get my a.ss to a Hmong funeral home, get rid of my pride and ask them to teach me, and even have them drag me to thank the people who offer donations or gift to the family.  ( That's how I learn, I got rid of my upscale pride ( having a prestige job, going to a well known university, received a good as.s good, making good as.s money, having bbq every weekend with friends and family but no shiat about my Hmong tradition) and now just beginning to understand the tradition, I know it'll be a long long way, but at least I admit my defeat).w


--- End quote ---

damn this thing is hard to learn because i can not read hmong and know enough hmong words.  i need a video so that i can replay it over and over

NraugKKX:

here...keep it simple:

ua tsaug ov, peb tsev xyom cuab muaj kev puag kev nroog (or you can say muaj kev pluj kev tuag), koj tsi cas le, koj tseem xaam kwv xaam tij, xaam neej xaam tsaav.  koj coj nyaj coj txaj tuaj pub tsev xyom cuab.  tsev xyom cuab yuav ncu nroov koj kev tshaav ntuj moog le os mog.

Qau:
Ua koj tsaug mog ..(tuav lub npe..)  Yeeb vim peb tsev yom cuab ntsib kev ploj kev tuag, ib siab ob qhig, cuav ib qhog qhaug ib pes..
koj tsis cia li koj tseem xav txog kwv txog tij, txog phooj txog ywg, txog neej txog tshav,  koj qas dag qas zog qas nyiaj qas txhiaj qas dej qas cawvs tuaj pab peb yom cuab tiam kwv tiam tij tiam neej tiam tshav ntas dab ntas qua.

Hnub qab ram rig yog peb yom cuab txawj ua lub neej ces koj mes txhiaj tsig los peb yuas ris txhiaj tsa los peb yuav qas mus ib txis mog. Yog peb tsis txhawj ua lub neej ces koj mes txhiaj tsig tse peb yuav muab ua nag ua tshauv tshoob mus mog.. es ua koj tsaug... 

Yus pes tag ces mus ce ib khob cawv rau tus neeg no haus..  UA TSAUG OB ZAUG.....

cu_jo380:

--- Quote from: A_New_Beginning on September 24, 2010, 10:31:38 PM ---You dont need a recording for this. This is only a 30 second thing.

If I were you I rather get my a.ss to a Hmong funeral home, get rid of my pride and ask them to teach me, and even have them drag me to thank the people who offer donations or gift to the family.  ( That's how I learn, I got rid of my upscale pride ( having a prestige job, going to a well known university, received a good as.s good, making good as.s money, having bbq every weekend with friends and family but no shiat about my Hmong tradition) and now just beginning to understand the tradition, I know it'll be a long long way, but at least I admit my defeat).w


--- End quote ---


Thanks for the advice, but its a little hard to do that while i'm not around many hmong people at the moment.  I'm obviously bored and thought this is something i could do to keep myself occupied for a while.  thanks anyhow.

yamaha:
ua tsaug mog and then (tuav lub npe ) and social group name if you know whether (grandpa, txiv ntxawv, hlob, dab laug, tus kwv, tus tij,tus npawg)
ahhh..luag tias, yeeb vim peb tsev xyom cuab
muaj tsev mob, tsev nkeeg, tsev puas, tsev ntsoog
ntog ib teeg, tu ib sawv
cauv ib qhog,qhaug ib pes
Koj tsis cia li, koj tseem xav kwv xav tij, xav neej , xav tsa, xav phooj xav ywg, xav nruab xav ze
koj tseem cab yag cab nco, nyiag txiag qas nto
tuaj pab peb tsev xyom cuab nta dab nta qhuab ntseg log puas tam ncej txawb

Hnub qab nram lub ntsis
Yog Peb tsev xyom cuab txawj ua lub neej ces koj tus txiaj ntsha peb yuav nqa, koj tus txiaj ntsig peb yuav ris mus ib txhiab ib txis laus
Yog peb tsev xyom cuab tsis txawj ua lub neej ces koj tus txiaj tus ntsig peb yuav muab ua nag ua tsauv tshoob laus..


pes ib peseveryone has their version..this the version i learned..

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

[*] Previous page

Go to full version